Rekrutacja

Podstawa informacji – Regulamin zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2017/2018

Regulamin-zasad-i-kryteriów-przyjęć.pdf


STUDIA NIESTACJONARNE-REKRUTACJA W MIESIĄCU LUTYM 2018

Studia Niestacjonarne II stopnia: 4 semestry (tytuł magistra sztuki),

Specjalność: Architektura Wnętrz, Limit miejsc: 25.

Terminarz – luty 2018  studia niestacjonarne

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW II STOPNIA WAW –  NIESTACJONARNE

 1. O studiowanie na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie oraz absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym, zawierających kształcenie projektowe i plastyczne (np. architektura, scenografia, wzornictwo).
 2. Egzamin wstępny: Komisja podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej (autoprezentacji) na podstawie:  dyplomu,  indeksu (bądź suplementu) z okresu studiów licencjackich lub magisterskich, dokumentacji dorobku artystycznego kandydata w formie portfolio oraz „teczki”.

„Teczka” powinna zawierać nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70: dokumentacja prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia, prace rysunkowe, malarskie oraz inne świadczące o aktywności twórczej kandydata. Zalecana jest prezentacja dyplomu licencjackiego na oryginalnych planszach, ewentualnie na wydrukach w formacie nie mniejszym niż A3.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

 1. Ocenie podlegają: dyplom ukończenia studiów oraz ich przebieg (max. 30 pkt); przedstawiona dokumentacja w formie portfolio oraz prac stanowiących zawartość „teczki” (max. 25 pkt); autoprezentacja (max. 30 pkt).
 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 85 punktów. O przyjęciu na studia II stopnia (magisterskie) decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 40pkt.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe) zobowiązani są:

– zarejestrować się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dla kandydata wg poniższych instrukcji:

https://rekrutacja.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy/

A następnie umieścić wypełniony, podpisany formularz i oświadczenie w teczce z wymaganymi dokumentami i złożyć w dziekanacie  

 

OPŁATY
Dokonując opłaty za rekrutację, należy koniecznie podać jej tytuł: “rekrutacja, architektura wnętrz, studia stacjonarne ” lub “rekrutacja, architektura wnętrz, studia niestacjonarne “, oraz informację za kogo dokonywana jest wpłata. 

Opłaty Rekrutacyjne
Numery kont bankowych

 

STUDIA STACJONARNE
Studia Stacjonarne I stopnia:
6 semestrów (tytuł licencjata), kierunek: Architektura Wnętrz Limit miejsc: 34.

 

ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA WAW

 1. Egzamin wstępny:
  I etap – teczka z pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk)
  II etap – rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej
  III etap – autoprezentacja – dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, oraz na samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.
 2. Podstawę do ustalenia kandydata na liście klasyfikacyjnej (rankingowej) stanowi suma punktów uzyskanych za część praktyczną i autoprzentację.

 

Studia Stacjonarne II stopnia:
4 semestry (tytuł magistra sztuki), kierunek: Architektura Wnętrz.

 

ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW II STOPNIA WAW

 1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz mogą ubiegać się:

1) absolwenci studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie;

2) absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym (architektura, wzornictwo).

 1. Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie:

1) dyplomu studiów pierwszego stopnia;

2) dokumentacji dorobku artystycznego kandydata;

3) dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

 1. a) I etap – część praktyczna /kierunkowa/ – czterogodzinny cykl ćwiczeń praktycznych lub zadanie projektowe, którego celem jest ujawnienie istotnych dla projektanta cech osobowych, tj.: wyobraźni przestrzennej, zmysłu obserwacji, prawidłowości myślenia i wnioskowania,
 2. b) II etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac.
 3. Na prezentację kandydat przygotowuje około 20-tu prac świadczących o jego aktywności twórczej. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie w formie portfolio, prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia – licencjackich. Zalecana jest prezentacja dyplomu licencjackiego na oryginalnych planszach, ewentualnie na wydrukach w formacie nie mniejszym niż A3.
 4. Ustalane przez Komisję Rekrutacyjną tematy egzaminu praktycznego /kierunkowego/ mają na celu wyłonienie kandydatów o ponadprzeciętnej wrażliwości plastycznej, dużej wyobraźni – ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz sprawdzenie nabytych do tej pory umiejętności projektowych.
 5. Autoprezentacja dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów, oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania mogą dotyczyć także prac przygotowanych do prezentacji oraz projektu wykonanego podczas pierwszego etapu egzaminu.
 6. Ocena egzaminu przebiega według następujących zasad:
 • za I etap egzaminu / część praktyczną / można otrzymać maksymalnie 60 punktów,
 • za II etap egzaminu / autoprezentację/ można otrzymać maksymalnie 30 punktów,
 • punkty za obydwa etapy egzaminu są sumowane,
 • minimalna ilość punktów zaliczająca egzamin wynosi 45,
 • jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma ex aequo taką samą ilość punktów w obu etapach, to o kolejności na liście decyduje ilość punktów uzyskana w etapie pierwszym.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listy rekrutacyjne według następującego schematu: miejsca w ramach limitu miejsc, zajmują kandydaci, którzy uzyskali kolejną najwyższą łączną ilość punktów w dwuetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 1. Termin rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia ustala Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.

 

STUDIA NIESTACJONARNE
Studia Niestacjonarne I stopnia:
7 semestrów (tytuł licencjata), kierunek: Architektura Wnętrz, Limit miejsc: 25

ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA WAW –  NIESTACJONARNE

1.O przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie złożą w Dziekanacie Wydziału wymagane dokumenty oraz teczkę zawierającą nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70 cm: w tym prace rysunkowe i malarskie oraz dokumentujące inną aktywność twórczą kandydata.

 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części:

Część I. –  prezentacja złożonych uprzednio prac – teczki, gdzie kandydat może uzyskać punktację – max 30 pkt.,

Część II. –  rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, dotycząca jego aspiracji, motywacji do studiowania danego kierunku i znajomości jego istoty – max 30 punktów;

UWAGA: części I oraz II odbywają się w ciągu jednego dnia.

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 60 punktów. O przyjęciu na studia licencjackie decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 45 punktów.
 2. Po zakończeniu prac Komisji wyniki dotyczące przyjęć podane są do publicznej wiadomości.
 3. O przyjęcie na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku architektura wnętrz i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc. W tym przypadku podstawą oceny Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.

 

PLIKI DO POBRANIA

lista materiałów, w które powinni się wyposażyć kandydaci przystępujący do egzaminu praktycznego.

Spotkanie informacyjne dla kandydatów:
https://www.facebook.com/events/1665209230230021/

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem