Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Architektury Wnętrz

STUDIA STACJONARNE
Studia Stacjonarne I stopnia:
6 semestrów (tytuł licencjata), Specjalność: Architektura Wnętrz Limit miejsc: 30 Egzamin wstępny:
I etap – teczka z pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk)
II etap – rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej
III etap – autoprezentacja – do­ty­czy za­in­te­re­so­wań kan­dy­da­ta z za­kre­su wie­dzy o kul­tu­rze i sztu­ce ze szcze­gól­nym zwró­ce­niem uwa­gi na za­gad­nie­nia zwią­za­ne z wy­bra­nym kie­run­kiem stu­diów, wie­dzy do­ty­czą­cej ak­tu­al­nych, waż­nych wy­da­rzeń kul­tu­ral­nych w kra­ju i na świe­cie.
Studia Stacjonarne II stopnia:
4 semestry (tytuł magistra sztuki), Specjalność: Architektura Wnętrz.

ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW II STOPNIA WAW

 1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz mogą ubiegać się:

1) absolwenci studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie;

2) absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym (architektura, wzornictwo).

 1. Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie:

1) dyplomu studiów pierwszego stopnia;

2) dokumentacji dorobku artystycznego kandydata;

3) dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

 1. a) I etap – część praktyczna /kierunkowa/ – czterogodzinny cykl ćwiczeń praktycznych lub zadanie projektowe, którego celem jest ujawnienie istotnych dla projektanta cech osobowych, tj.: wyobraźni przestrzennej, zmysłu obserwacji, prawidłowości myślenia i wnioskowania,
 2. b) II etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac.
 1. Z egzaminu zwolnieni są absolwenci WAW, którzy spełnili łącznie następujące warunki ustalone przez Radę Wydziału:

1) legitymują się terminowym przebiegiem studiów pierwszego stopnia;

2) uzyskali za okres studiów średnią ocen minimum 4,2

3) uzyskali co najmniej ocenę 4,2 za licencjacką pracę dyplomową;

 1. Do dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego na I rok II stopnia mogą przystąpić pozostali absolwenci studiów I stopnia WAW oraz absolwenci innych uczelni.
 1. Na prezentację kandydat przygotowuje około 20-tu prac świadczących o jego aktywności twórczej. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie w formie portfolio, prac projektowych wykonanych w okresie studiów licencjackich.
 1. Ustalane przez Komisję Rekrutacyjną tematy egzaminu praktycznego /kierunkowego/ mają na celu wyłonienie kandydatów o ponadprzeciętnej wrażliwości plastycznej, dużej wyobraźni – ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz sprawdzenie nabytych do tej pory umiejętności projektowych.
 1. Autoprezentacja dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów, oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania mogą dotyczyć także prac przygotowanych do prezentacji oraz projektu wykonanego podczas pierwszego etapu egzaminu.

8.Ocena egzaminu przebiega według następujących zasad:

 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listy rekrutacyjne według następującego schematu:

Pierwsze miejsca na listach zajmują  absolwenci WAW zwolnieni z egzaminu, spełniający warunki ustalone przez Radę Wydziału (punkt 3 ust.1-3) .  Pozostałe wolne miejsca w ramach limitu miejsc, zajmują kandydaci, którzy uzyskali kolejną najwyższą łączną ilość punktów w dwuetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 1. Termin rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia ustala Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.

STUDIA NIESTACJONARNE
Studia Niestacjonarne I stopnia:
7 semestrów (tytuł licencjata), Specjalność: Architektura Wnętrz, Limit miejsc: 25

O przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie złożą w Dziekanacie Wydziału wymagane dokumenty oraz teczkę zawierającą nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70 cm: w tym prace rysunkowe i malarskie oraz dokumentujące inną aktywność twórczą kandydata.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części:

Część I. –  prezentacja złożonych uprzednio prac – teczki, gdzie kandydat może uzyskać punktację – max 30 pkt.,

Część II. –  rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, dotycząca jego aspiracji, motywacji do studiowania danego kierunku i znajomości jego istoty, jak również elementarnych podstaw z zakresu Historii Sztuki Powszechnej i Polskiej – max 30 punktów;

UWAGA: części I oraz II odbywają się w ciągu jednego dnia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 60 punktów. O przyjęciu na studia licencjackie decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 45 punktów.

Po zakończeniu prac Komisji wyniki dotyczące przyjęć podane są do publicznej wiadomości.

O przyjęcie na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne prowadzone w ASP w Warszawie na kierunkach: architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia lub innych zawierających kształcenie projektowe oraz plastyczne i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc. W tym przypadku podstawą oceny Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.

Studia Niestacjonarne II stopnia: 4 semestry (tytuł magistra sztuki),

Specjalność: Architektura Wnętrz, Limit miejsc: 20.

O studiowanie na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie oraz absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym, zawierających kształcenie projektowe i plastyczne (np. architektura, scenografia, wzornictwo).

Egzamin wstępny: Komisja podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej (autoprezentacji) na podstawie:  dyplomu,  indeksu (bądź suplementu) z okresu studiów licencjackich lub magisterskich, dokumentacji dorobku artystycznego kandydata w formie portfolio oraz „teczki”.

„Teczka” powinna zawierać nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70: dokumentacja prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia, prace rysunkowe, malarskie oraz inne świadczące o aktywności twórczej kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

Ocenie podlegają: dyplom ukończenia studiów oraz ich przebieg (max. 30 pkt); przedstawiona dokumentacja w formie portfolio oraz prac stanowiących zawartość „teczki” (max. 25 pkt); autoprezentacja (max. 30 pkt).

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 85 punktów. O przyjęciu na studia II stopnia (magisterskie) decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 40pkt.

Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, którzy spełniają warunki określone przez Radę Wydziału Architektury Wnętrz są to: terminowy przebieg studiów pierwszego stopnia, uzyskanie za okres studiów średniej oceny minimum 4,0 w tym oceny minimum 4,0 za pracę dyplomową, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych zgodnie z pisemną umową zawartą między studentem a Uczelnią (jeśli dotyczy).

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe) zobowiązani są: -umieścić wypełniony i podpisany formularz w teczce z wymaganymi dokumentami i złożyć w właściwym dziekanacie (do pobrania poniżej) -wysłać wypełniony formularz (nie jest wymagany podpis) pocztą elektroniczną na adres właściwego wydziału wg harmonogramu rekrutacji (do pobrania poniżej) -umieścić wypełnione i podpisane oświadczenie w teczce z wymaganymi dokumentami i złożyć w właściwym dziekanacie (do pobrania poniżej)
OPŁATY
Dokonując opłaty za rekrutację należy koniecznie podać jej tytuł: „rekrutacja, architektura wnętrz, studia stacjonarne ” lub „rekrutacja, architektura wnętrz, studia niestacjonarne „, oraz informację za kogo dokonywana jest wpłata.  Opłaty Rekrutacyjne

UWAGA
Kandydaci którzy otrzymali minimum 40 PKT. za egzamin praktyczny na Studia Stacjonarne, mogą zostać przyjęci na Studia Niestacjonarne bez konieczności zdawania egzaminów.

 

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów
Spotkanie informacyjne dla kandydatów na Wydział Architektury Wnętrz ASP 31.01.2017 o godzinie 16:30

 

PLIKI DO POBRANIA

Studia Stacjonarne – terminarz rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
Studia Niestacjonarne – terminarz rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
lista materiałów, w które powinni się wyposażyć kandydaci przystępujący do egzaminu praktycznego.

Wydarzenia

Więcej

l>