Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Przeniesienia

Przeniesienia z innej uczelni artystycznej

Procedura przeniesień na rok akademicki 2024/2025

Student ubiegający się o przeniesienie ze szkoły wyższej (w tym także zagranicznej) kształcącej w dziedzinie sztuk plastycznych zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z przepisów obowiązujących w danej szkole zgodnie z terminarzem roku akademickiego określonym przez macierzystą jednostkę.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan i powołana w tym celu Komisja ds. przeniesień.

Ważnym elementem oceny są efekty kształcenia uzyskane przez studenta w innej jednostce niż ASP w Warszawie.

Podstawą rozpatrzenia wniosku o przeniesienie jest przedłożenie przez studenta następujących dokumentów w postaci elektronicznej:

 • wniosek o przeniesienie wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki, z której zamierza się przenieść,
 • CV z odręcznym podpisem oraz fotografią – pdf,
 • Suplement – opis zakończonego w danym roku akademickim procesu kształcenia stanowiący zestawienie zaliczonych zajęć i praktyk przewidzianych programem kształcenia w uczelni macierzystej – pdf,
 • Portfolio – dokumentacja prac studenta wykonana podczas procesu kształcenia w macierzystej jednostce – pdf,
 • Teczka – kilka wybranych prac projektowych, rysunkowych, malarskich, fotograficznych – pdf.

W przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia należy przedłożyć pełną dokumentację pracy dyplomowej: plansze, opis projektu – pdf.

Przeniesienie z innego kierunku studiów, zmiana formy odbywania studiów, studia równoległe

Potwierdzenie statusu studenta

Zgodnie z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie, Student zainteresowany przeniesieniem na inny kierunek studiów, zmianą formy odbywania studiów lub studiami równoległymi, zobowiązany jest przygotować portfolio według wymagań określonych dla danego kierunku przez radę programową.

Rada Programowa Wydziału Architektury Wnętrz ustaliła, że portfolio musi zawierać prace projektowe i plastyczne ze wszystkich zrealizowanych przedmiotów z wyłączeniem języków obcych, historii sztuki i innych przedmiotów teoretycznych.

Decyzję o przeniesieniu, zmianie formy, studiach równoległych podejmuje Dziekan i powołana w tym celu Komisja ds. przeniesień. Ważnym elementem oceny są efekty kształcenia uzyskane przez studenta w innej jednostce ASP w Warszawie ( dotyczy przeniesienia z innego kierunku studiów, lub studiów równoległych)

Podstawą rozpatrzenia wniosku o przeniesienie / zmianę formy /studia równoległe jest przedłożenie przez studenta następujących dokumentów w postaci elektronicznej:

 • wniosek o przeniesienie wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki, z której zamierza się przenieść
 • portfolio – według informacji powyżej – pdf.

Zgodnie z Uchwałą Rady Programowej Wydziału Architektury Wnętrz nr 19/2020/2021 z dn. 14.09.2021 r., Uchwałą nr 6/2021/2022 z dn. 20.07.2022 r., a także Uchwałą nr 24/2023/2024 z dn. 08.07.2024 r.  zostały zatwierdzone następujące limity przeniesień do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z innej uczelni oraz zmian formy studiów, dla kierunku Architektura Wnętrz:

 • limit przeniesień na stacjonarne studia jednolite i pierwszego stopnia wynosi 3 osoby w ciągu roku akademickiego;
 • limit przeniesień na niestacjonarne studia pierwszego stopnia wynosi 10 osób w ciągu roku akademickiego;
 • limit przeniesień na stacjonarne studia drugiego stopnia wynosi 5 osób w ciągu roku akademickiego;
 • limit przeniesień na niestacjonarne studia drugiego stopnia wynosi 10 osób w ciągu roku akademickiego.
 • limit zmian formy studiów pierwszego stopnia w ramach kierunku, z niestacjonarnych pierwszego stopnia na stacjonarne (jednolite lub pierwszego stopnia), wynosi 1 osobę w ciągu roku akademickiego;
 • limit zmian formy studiów w ramach kierunku, ze stacjonarnych jednolitych i pierwszego stopnia na niestacjonarną pierwszego stopnia wynosi 3 osoby w ciągu roku akademickiego;
 • limit zmian formy studiów drugiego stopnia w ramach kierunku z niestacjonarnych na stacjonarne, wynosi 2 osoby w ciągu roku akademickiego;
 • limit zmian formy studiów drugiego stopnia w ramach kierunku ze stacjonarnych na niestacjonarne, wynosi 3 osoby w ciągu roku akademickiego

Składanie powyższych dokumentów droga mailową do Dziekanatu: 01.09.2024 – 15.09.2024

Rozpatrywanie wniosków: 16.09.2024 – 25.09.2024

Posiedzenie Komisji:18.09.2024

W tym czasie Komisja ds. przeniesień podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku lub wyznaczy spotkanie z ubiegającymi się. Decyzję Komisja z uzasadnieniem przekazuje w formie papierowej (listownie z potwierdzeniem odbioru) oraz skan pocztą elektroniczną na mail studenta

W przypadku zakwalifikowania się na Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie należy w ciągu tygodnia dostarczyć oryginały dokumentów.