Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Program

Program

Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie jest spadkobiercą tradycji sięgającej roku 1905, kiedy to w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych powołano Katedrę Sztuki Stosowanej. Od tego czasu, z przerwą na lata drugiej wojny światowej, kontynuujemy działalność dydaktyczną, artystyczną i naukową. Funkcjonowaliśmy pod kilkoma zmieniającymi się nazwami (co było spowodowane licznymi fuzjami i podziałami), jednak „architektura wnętrz” pojawiła się już na początku lat dwudziestych.

Od 2023/24 roku Wydział prowadzi jednolite stacjonarne studia magisterski oraz studia niestacjonarne licencjackie I stopnia i studia niestacjonarne magisterskie II stopnia. Studia stacjonarne licencjackie I stopnia i stacjonarne magisterskie II stopnia będą wygaszane.  Architektura Wnętrz jest dyscypliną integrującą elementy z obszarów sztuki, humanistyki, nauki i technologii; determinuje to cele działalności Wydziału i koncepcję kształcenia przyszłych projektantów – architektów wnętrz. Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi natomiast studia niestacjonarne stworzone przede wszystkim dla osób pracujących są płatne.

Studia trwają 5 lat – 10 semestrów – i kończą się obroną magisterskiej pracy dyplomowej i nadaniem tytułu magistra. W ciągu tych 5 lat student zdobywa wiedzę konieczną do uprawiania zawodu architekta wnętrz jednocześnie rozwijając swoją sylwetkę artysty czy to w działaniach malarskich, rzeźbiarskich, fotograficznych  czy też  interdyscyplinarnych.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata sztuki. Studia licencjackie przygotowują do zawodu architekta wnętrz na poziomie podstawowym. Umożliwiają dalsze studia i doskonalenie zawodowe. Dają niezbędną, elementarną bazę wykształcenia fachowego uwzględniając równocześnie twórcze i etyczne aspekty pracy projektanta. Absolwent studiów licencjackich posiada kwalifikacje artystyczne i techniczne niezbędne do samodzielnej pracy. Cechuje go też właściwy poziom opanowania warsztatu specjalistycznego. Może pracować samodzielnie lub podejmować pracę w zespole. Powinien posiąść umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra sztuki. Studia magisterskie kształtują twórczą i etyczną podstawę i przygotowują do zawodu architekta wnętrz. Umożliwiają dalsze studia (doktoranckie) i doskonalenie zawodowe. Absolwent magisterskich studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu architektury wnętrz.

Integracja wszystkich dyscyplin artystycznych i technicznych odgrywających rolę we współczesnym projektowaniu, dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny studentów oraz świadomość, że Wydział Architektury Wnętrz sięga korzeni Akademii Sztuk Pięknych – to zasady, na których opiera się nasza misja. Ideą realizowanej obecnie dydaktyki jest przekonanie, iż absolwenci Wydziału nie powinni być jedynie profesjonalnymi specjalistami-projektantami, ale także stanowić elitę kultury narodowej. Absolwenci Wydziału powinni mieć rzeczywisty, praktyczny wpływ na poziom kultury naszego społeczeństwa, powinni być przekonani o misji tworzenia lepszych, przyjaznych dla ludzi warunków życia, bez względu na ich status materialny.

Estetyka, funkcja, technologia, ekonomia, psychologia. Projektowanie nieuwzględniające chociaż jednego z wymienionych elementów jest niepełne, ułomne. Dlatego nasz program kształcenia uwzględnia te elementy we właściwych proporcjach. Kwalifikacje absolwenta kierunku Architektura Wnętrz są uzależnione od specjalności, która była przedmiotem studiów (projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw, projektowanie mebli projektowanie w przestrzeni publicznej).

Absolwent studiów na Wydziale Architektury Wnętrz posiada kwalifikacje artystyczne, zawodowe i techniczne niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu. Posiada fundamentalną wiedzę i umiejętności z zakresu architektury wnętrz. Cechuje go właściwy poziom opanowania warsztatu zawodowego, wzbogaconego zdobytą wiedzą humanistyczną oraz doświadczaniem działań artystycznych. Jest przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Ma kwalifikacje do indywidualnej i zespołowej pracy projektowej oraz prac organizacyjnych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu architektury wnętrz. Potrafi dzięki temu rozwiązywać różnorodne, złożone zadania projektowe. Posiada wysokie kwalifikacje artystyczne, zawodowe i techniczne niezbędne do wykonywania zawodu. Jest przygotowany do pracy projektowej w pełnym zakresie dyscypliny architektura wnętrz. Dotyczy to zarówno samodzielnej praktyki zawodowej, jak i pracy w zespołach projektowych i interdyscyplinarnych. Absolwent może także podejmować prace artystyczno-badawcze, popularyzatorskie i organizacyjne, upowszechniające wartości kulturowe. Jest wszechstronnie przygotowany do pracy twórczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarze całej Unii Europejskiej. Na podstawie dyplomu WAW ASP może ubiegać się o czynne uczestnictwo w organizacjach zawodowych i związkach twórczych zrzeszających architektów wnętrz.

Z osobistych kontaktów wykładowców Wydziału z absolwentami wynika, że większość absolwentów jest wyposażona w wysokie kompetencje zawodowej artystyczne, pozwalające na podjęcie samodzielnej pracy w dziedzinach, które były tematem studiów. Absolwenci bez problemu znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, a wielu z nich prowadzi dobrze prosperującą, samodzielną praktykę projektową zarówno w kraju, jak  i poza jego granicami. Celem kształcenia studentów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na świadome, kreatywne i sprawne funkcjonowanie jako artysta-projektant w obszarze szeroko rozumianej kultury, przygotowanie ich do podjęcia indywidualnej i zespołowej, twórczej działalności projektowej w dziedzinie architektury wnętrz, aktywne włączanie się w zadania w różnych obszarach kultury i życia społecznego oraz budowania w przyszłości szerokich kompetencji zawodowych. Celem pośrednim jest edukacja estetyczna społeczeństwa uzyskiwana poprzez realizację i promocję idei projektowej, rozpowszechnianie kultury plastycznej. Kształcenie studentów na kierunku Architektura Wnętrz wiąże się z potrzebami gospodarczymi kraju – opracowywane przez pracowników i absolwentów Wydziału projekty wnętrz często dotyczą siedzib firm, prowadzących znaczącą działalność gospodarczą, dla których wykreowanie odpowiedniej przestrzeni wnętrza biurowego jest istotnym elementem, świadczącym o randze przedsiębiorstwa.

Kwalifikacje absolwenta kierunku “Architektura Wnętrz” są uzależnione od specjalności, która była przedmiotem studiów. W przypadku studiów licencjackich jest to projektowanie wnętrz i projektowanie wystaw, w przypadku studiów magisterskich jest to projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw oraz projektowanie mebli. Głównym przedmiotem zainteresowania Wydziału jest szeroko rozumiane projektowanie przestrzeni. Właściwe rezultaty staramy się osiągać przez znalezienie równowagi między założeniami projektowymi, użytymi środkami plastycznymi oraz rozwiązaniami funkcjonalnymi i technicznymi.

Program Wydziału Architektury Wnętrz skupia się na przekazaniu skomplikowanej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz wykształceniu i doświadczeniu umiejętności warsztatowych niezbędnych przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz. Studenci zaznajamiają się z wielowątkowością zagadnień składających się na warsztat projektanta zajmującego się wnętrzami, meblem i wystawiennictwem. Staramy się żeby zadania projektowe były zindywidualizowane i umożliwiały twórczy rozwój każdego studenta. Jednocześnie zwracamy uwagę na znaczenie pracy w zespole. Dbamy o to żeby przy świadomości dokonań historycznych pokazywać współczesne tendencje projektowe, możliwości techniczne i materiałowe.

Projekty wykonywane są przy użyciu różnorodnych narzędzi – od technik tradycyjnych po narzędzia komputerowe i multimedialne. Ważnym elementem kształcenia jest uświadomienie klasycznych związków między architekturą a innymi dyscyplinami sztuki. Ważną cechą wyróżniającą nasz Wydział jest przebiegający równolegle do studiów projektowych wątek studiów ogólnoplastycznych. Trwa on od pierwszego semestru aż do dyplomu magisterskiego.