Projektowanie Partycypacyjne

Zajęcia w ramach przedmiotu PROJEKTOWANIE PARTYCYPACYJNE polegają na:

• nabywaniu doświadczeń dydaktyczno-naukowych dzięki podejmowaniu się nowego typu zadań (ćwiczenie pracy grupowej metodą projektową, działania interdyscyplinarne jako element procesu dydaktycznego, nauki zawodu, praktyk, działalności naukowo-badawczej),

  • nabywaniu umiejętności dotyczących komunikacji społecznej (poznawanie lokalnych środowisk, praca o charakterze twórczym w szczególnie interesujących miejscach i w bliskim kontakcie 
    z odbiorcami – użytkownikami przestrzeni),
  • eksperymentach naukowych prowadzących do optymalizacji procesu projektowania (otwarcia się na inspiracje dokonaniami z Polski i innych krajów, wniesienia nowych wartości do sztuki projektowania),
  • współpracy z instytucjami publicznymi i samorządami lokalnymi.

    Prowadzący: Dariusz Śmiechowski, Marta Zimińska

Efekty wspólnej pracy warsztatowej nad koncepcjami transformacji przestrzeni publicznych i wnętrz budynków użyteczności publicznej, a szczególnie instytucji edukacji i kultury, pokazują jak wielki jest 
z reguły niewykorzystywany, ale istotny potencjał wspólnej pracy ze wszystkimi interesariuszami. Osoby zainteresowane, ale często niedopuszczane do głosu, mogą mieć nie tylko wpływ na poprawę przyszłego funkcjonowania i jakości estetycznej wnętrz, ale też nabywać poczucia sprawczości, umiejętności prowadzenia dialogu – interdyscyplinarnego, międzypokoleniowego, w atmosferze demokracji uprawianej na co dzień. 

Dla studentów i młodych absolwentów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie wspólna praca z użytkownikami, osobami zarządzającymi miejskimi instytucjami, samorządowcami, stanowi realne doświadczenie wykraczające poza przyjęte schematy edukacyjne. Kilka projektów prowadzonych w ramach współpracy zaangażowanych studentów, absolwentów, pracowników Wydziału Architektury Wnętrz wykracza także szerzej – w kierunku współpracy międzyuczelnianej. Przykładem jest realizowany w ramach umowy pomiędzy ASP w Warszawie i Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy projekt obejmujący dokonywanie przemian przestrzennych w sześciu miejskich instytucjach (szkołach, młodzieżowych domach kultury, bibliotekach), w którym biorą udział także studenci Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Dzięki takiej współpracy, metody stosowane przez socjologów mogą spotkać się w trakcie prowadzenia realnych projektów z warsztatem projektowania wnętrz budynków użyteczności publicznej i – w ogólności – przestrzeni publicznych. 
W czasie zajęć prezentowane są metody i efekty działań, na tle wcześniejszych projektów, takich jak ulegające stopniowej transformacji  lub projektowane od nowa wnętrza bibliotek  (w ramach Porozumień o współpracy ASP w Warszawie z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Warszawa Praga-Południe m.st. Warszawy oraz z IX LO im. Klementyny Hoffmanowej). 

Dzięki tego typu projektom rozwija się warsztat projektowy zespołu zajmującego się podobnymi tematami, ale też poszerzają się horyzonty współpracy – wykraczając poza samą profesję architekta wnętrz, projektanta.  
Rozwija się także sama dziedzina partycypacji społecznej, dla której już nie wystarczy informowanie, czy konsultowanie projektów z użytkownikami, ale istotny staje się wszechstronny dialog rozwijający zarówno profesjonalistów jak dotychczas tradycyjnie rozumianych odbiorców ich prac. Ważną rolę w prowadzonych procesach ma także rozwój powszechnej edukacji architektonicznej- szczególnie obejmującej dzieci i młodzież.