Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Wystawiennictwa

Program Pracowni

Program nauczania ma na celu uświadomienie i wdrożenie studentom wiedzy oraz umiejętności wynikających z faktu, że wystawiennictwo jest sztuką podejmującą różnorodne zagadnienia o mniej lub bardziej złożonej problematyce merytorycznej i zróżnicowanych powierzchniach ekspozycyjnych; że wystawiennictwo jest sztuką integracji wielu dziedzin sztuki, techniki i nauki, wymaga umiejętności organizacyjnych, akceptacji pracy zespołowej, znajomości bieżących możliwości technicznych i technologicznych, systematyczności i ciągłego pogłębiania wiedzy fachowej oraz technik przekazu istoty projektowanego dzieła.

 

Program oparty o tematy autorskie zgłaszane przez studentów w obrębie zagadnień określonych przez prowadzącego, umożliwia kreowanie indywidualnych postaw twórczych i przygotowuje studenta do pracy w zawodzie na poziomie 7 ERK. Głównym celem zajęć jest samodzielny, twórczy rozwój każdego studenta i każdy z nich wymusza niezależną od innych treść.

Omawiane zagadnienia w semestrze 1 i 2 :

  1. zasady budowy scenariusza i jego roli w koncepcji merytorycznej wystaw,
  2. dyskusja dydaktyczna poświęcona zagadnieniom wystaw muzealnych – czasowym i stałym,
  3. wystawy branżowe i problemowe z określeniem indywidualnej tematyki w pawilonach targowych zlokalizowanych na terenach targowych Polski i Europy,
  4. zagadnienia rewitalizacji obiektów pofabrycznych w celu lokalizowania w nich złożonych funkcjonalnie ośrodków muzealnych i lokalnych instytucji kulturalnych,
  5. indywidualne korekty mobilizujące studenta do poszukiwań autorskiej, oryginalnej formy wystawy,

analiza wybitnych współczesnych realizacji z dziedziny wystawiennictwa i architektury wnętrz w oparciu o albumy, katalogi oraz autorską dokumentację fotograficzną.

Przy każdym podjętym projekcie omawiane są ze studentem uwarunkowania techniczne, materiałowe, przestrzenne i komunikacyjne – wynikające z przepisów p. poż. oraz B.H.P.
Na początku semestru 3 następuje komisyjne zatwierdzenie tematów pracy projektowej z zakresu wystawiennictwa oraz promotorów teoretycznej pracy pisemnej i aneksu. Semestr 3 w całość student poświęca na przeprowadzenie procesu projektowego na etapie koncepcji scenariusza i koncepcji zasadniczych form ekspozycji w oparciu o przeprowadzoną kwerendę biblioteczną oraz zgłębienie wiedzy w temacie opracowywanego zagadnienia; pracuje nad pisemną pracą teoretyczną i aneksem w wybranej pracowni ogólnoplastycznej lub projektowej.
semestrze 4 należy zakończyć proces projektowy i wykonać całościową prezentację projektu w formie przekazu graficznego – rzuty, przekroje, opis techniczny, opis dzieła, modele lub wizualizacje, a następnie dokonać publicznej prezentacji i obrony trzech składowych opracowania dyplomowego przed komisją dyplomową z oceną recenzentów oraz publiczną dyskusją.