Pracownia Wystawiennictwa (II st ns)

Adi. dr hab. Barbara Kowalewska

Absolwentka Wydziału AW ASP w Warszawie (dyplom – 1995). Od 1998 r. praca na Wydziale AW warszawskiej ASP w prac. prof. zw. H. Noskiewicz-Gałązki na stanowisku asystent. Od roku ak. 2006/2007 samodzielna praca dydaktyczna w Pracowni Podstaw Projektowania Wystaw ze studentami II roku LSN. W 2008 r. uzyskała tytuł doktora, w 2015 r. tytuł doktora habilitowanego. Od roku ak. 2014/2015 – prodziekan do spraw studiów niestacjonarnych WAW, od roku 2016/2017 prodziekan ds. studentów studiów stacjonarnych. Ważniejsze realizacje: dla wydawnictwa Murator stoiska targowe i wystawy 1996–1997; wnętrza stacji Metra: Śródmieście i Ratusz – 1997 r. (współpraca: Agencja 3a ASP W-wa), wystawy dla PME w Warszawie w latach 2003–2005; II nagroda w konkursie na projekt wnętrza pawilonu Polski na Expo 2005 Aichi/Japonia; wnętrza oraz wystawy stałe i czasowe dla Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie w latach 2006–2018; projekt i realizacja sali Senatu dla WUM, 2013 r.

 

3809

adi. dr inż. arch. Konrad Styka
e-ma­il: konrad.styka(at)asp.waw.pl

Konrad Styka (1970) prowadzi Opracowania Techniczne – przedmiot towarzyszący Pracowni Wystawiennictwa II, wspomagający studentów w przygotowaniu technicznego podania projektów na poziomie pracy licencjackiej i magisterskiej.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projektant domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Wykonuje też projekty obiektów przemysłowych. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W grudniu 2008 roku otrzymał Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2012 r.

Program Pracowni


Program nauczania ma na celu uświadomienie i wdrożenie studentom wiedzy oraz umiejętności wynikających z faktu, że wystawiennictwo jest sztuką podejmującą różnorodne zagadnienia o mniej lub bardziej złożonej problematyce merytorycznej i zróżnicowanych powierzchniach ekspozycyjnych; że wystawiennictwo jest sztuką integracji wielu dziedzin sztuki, techniki i nauki, wymaga umiejętności organizacyjnych, akceptacji pracy zespołowej, znajomości bieżących możliwości technicznych i technologicznych, systematyczności i ciągłego pogłębiania wiedzy fachowej oraz technik przekazu istoty projektowanego dzieła.

Program oparty o tematy autorskie zgłaszane przez studentów w obrębie zagadnień określonych przez prowadzącego, umożliwia kreowanie indywidualnych postaw twórczych i przygotowuje studenta do pracy w zawodzie na poziomie 7 ERK. Głównym celem zajęć jest samodzielny, twórczy rozwój każdego studenta i każdy z nich wymusza niezależną od innych treść.

Omawiane zagadnienia w semestrze 1 i 2 :


  1. zasady budowy scenariusza i jego roli w koncepcji merytorycznej wystaw,
  2. dyskusja dydaktyczna poświęcona zagadnieniom wystaw muzealnych – czasowym i stałym,
  3. wystawy branżowe i problemowe z określeniem indywidualnej tematyki w pawilonach targowych zlokalizowanych na terenach targowych Polski i Europy,
  4. zagadnienia rewitalizacji obiektów pofabrycznych w celu lokalizowania w nich złożonych funkcjonalnie ośrodków muzealnych i lokalnych instytucji kulturalnych,
  5. indywidualne korekty mobilizujące studenta do poszukiwań autorskiej, oryginalnej formy wystawy,

analiza wybitnych współczesnych realizacji z dziedziny wystawiennictwa i architektury wnętrz w oparciu o albumy, katalogi oraz autorską dokumentację fotograficzną.

Przy każdym podjętym projekcie omawiane są ze studentem uwarunkowania techniczne, materiałowe, przestrzenne i komunikacyjne – wynikające z przepisów p. poż. oraz B.H.P.
Na początku semestru 3 następuje komisyjne zatwierdzenie tematów pracy projektowej z zakresu wystawiennictwa oraz promotorów teoretycznej pracy pisemnej i aneksu. Semestr 3 w całość student poświęca na przeprowadzenie procesu projektowego na etapie koncepcji scenariusza i koncepcji zasadniczych form ekspozycji w oparciu o przeprowadzoną kwerendę biblioteczną oraz zgłębienie wiedzy w temacie opracowywanego zagadnienia; pracuje nad pisemną pracą teoretyczną i aneksem w wybranej pracowni ogólnoplastycznej lub projektowej.
semestrze 4 należy zakończyć proces projektowy i wykonać całościową prezentację projektu w formie przekazu graficznego – rzuty, przekroje, opis techniczny, opis dzieła, modele lub wizualizacje, a następnie dokonać publicznej prezentacji i obrony trzech składowych opracowania dyplomowego przed komisją dyplomową z oceną recenzentów oraz publiczną dyskusją.