Pracownia Projektowanie Wnętrz (ns)

dr sztuki Beata Dobryjanowicz

Absolwentka Wydziału AW ASP w Warszawie (dyplom – 1997). Od 1997 r. praca na Wydziale AW warszawskiej ASP, początkowo w Pracowni Rysunku Perspektywicznego i Geometrii Wykreślnej, później w Pracowni Podstaw Projektowania adiunkta I st. Piotra Kwasieborskiego. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora, a w 2020 tytuł dr habilitowanego. Jest autorką licznych projektów wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, takich jak biura, sklepy czy przychodnie lekarskie.

 

 

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERAmgr inż. architekt Dariusz Śmiechowski

Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1984. Autor i współautor wielu rozwiązań projektowych (w tym nagradzanych w konkursach) w kraju i za granicą, często interdyscyplinarnych, obejmujących problematykę od urbanistyki, poprzez koncepcje budynków, do detalu. Do najważniejszych zainteresowań twórczych zalicza projektowanie w nurcie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na aspekty ekologiczne i społeczne (poszanowanie zasobów, jakości zdrowotne, partycypacja użytkowników we współtworzeniu przestrzeni, nowe formy powszechnej edukacji architektonicznej), a także publicystykę i krytykę architektoniczną. Od kilkunastu lat wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz (m.in. opracowania techniczne w pracowniach Projektowania Wnętrz oraz Wystawiennictwa). Współpracuje z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Członek międzynarodowej organizacji PLAYCE zajmującej się edukacją architektoniczną dzieci i młodzieży, członek SARP (m.in. zespołu redakcyjnego Polskiej Polityki Architektonicznej w ramach prac Polskiej Rady Architektury), stały współpracownik miesięcznika Architektura-Murator. Członek Rady Programowej AUTOPORTRET – pisma o dobrej przestrzeni. Stały współpracownik Arché.

 

Program pracowni


Dydaktyczny program pracowni prowadzi do wszechstronnego i gruntownego opanowania przez studenta własnej i samodzielnej drogi twórczego rozwiązywania zadań projektowo-przestrzennych skupionych wokół najbliższego otoczenia człowieka. Edukacja obejmuje dwa semestry nauki na III roku oraz semestr VII studiów I stopnia, zakończone licencjatem oraz trzy semestry na I i II roku studiów II stopnia zakończone pracą dyplomową w IV semestrze II roku. W ciągu każdego semestru student wykonuje jedno zadanie projektowe wprowadzające go stopniowo w złożoność i uwarunkowania warsztatu projektanta – architekta wnętrz. Celem działania dydaktycznego jest wykształcenie u studentów podstawowych umiejętności niezbędnych przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz, jakimi są analizowanie, kreatywne myślenie, projektowanie, a wreszcie realizacja w zadanym kontekście kulturowym, przestrzennym i ekonomicznym. W procesie kształcenia pracownia kładzie duży nacisk na indywidualizowanie pracy projektowej. Pracownia, wzbogacając dotychczasową ogólną edukację studentów o elementy projektowania specjalistycznego, uwrażliwia wyobraźnię przez projektowanie rozwiązań przestrzennych drogą kolejnych przybliżeń w skali i bryle. Niezwykle ważnym czynnikiem realizowanym w ciągu całego procesu dydaktycznego jest stopniowe wyrabianie wśród studentów umiejętności prezentacji i obrony własnych projektów i zastosowanych rozwiązań.