Dyplomy

STUDIA STACJONARNE


Procedura przystąpienia do obrony dyplomu licencjackiego LSS_2019

Procedura przystąpienia do obrony magisterskiego dyplomu MSS_ 2019

 

STUDIA NIESTACJONARNE


Procedura przystąpienia do obrony licencjackiej i magisterskiej pracy dyplomowej na studiach Niestacjonarnych Wydziału Architektury Wnętrz ASP Warszawa

 

Do­ku­men­ty do Dy­plo­mu
Przed obro­ną dy­plo­mu na­le­ży uzy­skać po­twier­dze­nie Dzia­łu Nau­cza­nia na kar­cie go­to­wo­ści, w tym ce­lu na­le­ży zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia:

 • wy­peł­nio­ną kartę dyplomanta  (w formacie A5)
 • do­wód wpła­ty do­ko­na­nej na kon­to nr 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 w wy­so­ko­ści
  • 60 zł w przy­pad­ku dy­plo­mu i od­pi­sów w j. pol­skim
  • lub 100 zł w przy­pad­ku dy­plo­mu w j. pol­skim i od­pi­sów  w j. pol­skim i j. an­giel­skim.
 • fo­to­gra­fie w for­ma­cie 4,5 cm x 6,5 cm (4 szt. lub 6 szt.)
 • dy­plom w j. pol­skim: 4 fo­to­gra­fie
 • dy­plom w j. pol­skim i od­pis w j. an­giel­skim: 6 fo­to­gra­fii

Po­twier­dzo­ną kar­tę go­to­wo­ści do dy­plo­mu dy­plo­mant skła­da w swo­im dzie­ka­na­cie!!!!
Aby ode­brać dy­plom na­le­ży zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia:

 • wy­peł­nio­ną kar­tę obie­go­wą (do pobrania w Dziekanacie)
 • oświadczenie o zgo­dzie na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych

Po­wyż­sze dru­ki są również do­stęp­ne w Dzie­ka­na­tach.


Prace teoretyczne

Regulamin określający zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w ASP w Warszawie

Załączniki nr 1,2,3,4 do Regulaminu Studiów ASP obowiązującego od 01.10.2018

Obrony w dn. 21.02.2019r. – harmonogram – lic i mgr, ST i NST

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem