Dyplomy

 

STUDIA STACJONARNE


Zgłoszenie tematu licencjackiej pracy dyplomowej

Zgłoszenie tematu pracy magisterskiej

Procedura przystąpienia do obrony dyplomu licencjackiego LSS_2021

Procedura przystąpienia do obrony magisterskiego dyplomu MSS_ 2021

Wzór zapisu dokumentacji dyplomowej

Zgłoszenie gotowości do obrony pracy licencjackiej

Zgłoszenie gotowości do obrony pracy magisterskiej

Wniosek o dopuszczenie do obrony - studia licencjackie stacjonarne

Wniosek o dopuszczenie do obrony - studia magisterskie stacjonarne

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych_promotor_oraz członek komisji dyplomowej_obrony publiczne

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych_student_obrony publiczne

Terminarz obrony licencjackich prac dyplomowych

Terminarz obrony magisterskich prac dyplomowych

Terminarz obrony licencjackich prac dyplomowych WRZESIEŃ

Terminarz obrony magisterskich prac dyplomowych - studia stacjonarne i studia niestacjonarne „wrzesień”

 

STUDIA NIESTACJONARNEProcedura przystąpienia do obrony licencjackiego dyplomu NSL 2021-22

Wzór zapisu dokumentacji dyplomowej

Zgłoszenie gotowości do obrony pracy licencjackiej

Zgłoszenie gotowości do obrony pracy magisterskiej

Wniosek o dopuszczenie do obrony - studia licencjackie niestacjonarne

Wniosek o dopuszczenie do obrony - studia magisterskie niestacjonarne

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych_promotor_oraz członek komisji dyplomowej_obrony publiczne

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych_student_obrony publiczne

Terminarz obrony licencjackich prac dyplomowych

Terminarz obrony magisterskich prac dyplomowych

Terminarz obrony licencjackich prac dyplomowych WRZESIEŃ

Terminarz obrony magisterskich prac dyplomowych - studia stacjonarne i studia niestacjonarne „wrzesień”

 

 

 

 

Osoby pragnące uczestniczyć (w charakterze obserwatora) w obronach prac dyplomowych na Wydziale Architektury Wnętrz, które będą przeprowadzane w  lutym 2022 r. w trybie online, proszone są o wydrukowanie poniższego formularza, wypełnienie go i odesłanie skanu na adres: pawel.calka@cybis.asp.waw.pl , z zaznaczeniem nazwiska dyplomanta, którego zgoda dotyczy.
Jest to niezbędne do uczestnictwa w obronie.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych_obrony online_uczestnicy zewn

 

 

Do­ku­men­ty do Dy­plo­mu
Przed obro­ną dy­plo­mu na­le­ży uzy­skać po­twier­dze­nie Dzia­łu Nau­cza­nia na kar­cie go­to­wo­ści, w tym ce­lu na­le­ży zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia:

  • wy­peł­nio­ną kartę dyplomanta  (w formacie A5)
  • do­wód wpła­ty do­ko­na­nej na kon­to nr 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 w wy­so­ko­ści
    • 60 zł w przy­pad­ku dy­plo­mu i od­pi­sów w j. pol­skim
    • lub 100 zł w przy­pad­ku dy­plo­mu w j. pol­skim i od­pi­sów  w j. pol­skim i j. an­giel­skim.

Po­twier­dzo­ną kar­tę go­to­wo­ści do dy­plo­mu dy­plo­mant skła­da w swo­im dzie­ka­na­cie!!!!
Aby ode­brać dy­plom na­le­ży zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia:

Po­wyż­sze dru­ki są również do­stęp­ne w Dzie­ka­na­tach.


Informację dla dyplomantów
Uwaga.
Przesunięcie obrony magisterskiej na drugi lub trzeci termin nie oznacza przedłużenia procesu kształcenia, a jedynie przedłużenie czasu na opracowanie dyplomu projektowego i teoretycznej pracy dyplomowej - wszelkie inne przedmioty, które dyplomant ma zaliczyć w semestrze IV (aneks, portfolio i seminarium dyplomowe), muszą być ukończone do końca semestru IV. Praca nad dyplomem projektowym i teoretyczną pracą dyplomową w semestrze IV musi być na tyle intensywna i owocna, aby promotorzy mogli ocenić pozytywnie zakres postępów w tym okresie – na koniec semestru IV stawiają oni ocenę. Brak zaliczenia któregokolwiek z przedmiotów lub negatywna ocena któregoś z promotorów może powodować niezaliczenie semestru - za powtarzanie semestru są dodatkowe opłaty i opóźnia to termin obrony.

Uwaga. Przesunięcie obrony licencjackiej na drugi lub trzeci termin nie oznacza przedłużenia procesu kształcenia, a jedynie przedłużenie czasu na opracowanie dyplomu projektowego - wszelkie inne przedmioty, które dyplomant ma zaliczyć w ostatnim semestrze studiów I st., muszą być ukończone do końca tego semestru. Praca nad dyplomem projektowym musi być na tyle intensywna i owocna, aby promotorzy mogli ocenić pozytywnie zakres postępów w tym okresie – na koniec ostatniego semestru studiów I st. stawiają oni ocenę. Brak zaliczenia któregokolwiek z przedmiotów lub negatywna ocena dyplomu wystawiona przez promotora może powodować niezaliczenie semestru - za powtarzanie semestru są dodatkowe opłaty i opóźnia to termin obrony.

Dalsze informacje zawarte są w regulaminie wewnętrznym Wydział Architektury wnętrz dostępnym tutaj:
https://waw.asp.waw.pl/regulamin-wewnetrzny-na-wydziale-architektury-wnetrz/


Prace teoretyczne

Regulamin określający zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w ASP w Warszawie

Załączniki nr 1,2,3,4 do Regulaminu Studiów ASP