Przeniesienia

PRZENIESIENIA Z INNEJ UCZELNI ARTYSTYCZNEJ


na rok akademicki 2021/2022

 

Student ubiegający się o przeniesienie ze szkoły wyższej (w tym także zagranicznej) kształcącej w dziedzinie sztuk plastycznych zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z przepisów obowiązujących w danej szkole zgodnie z terminarzem roku akademickiego określonym przez macierzystą jednostkę.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan i powołana w tym celu Komisja ds. przeniesień.

Ważnym elementem oceny są efekty kształcenia uzyskane przez studenta w innej jednostce niż ASP w Warszawie.

Podstawą rozpatrzenia wniosku o przeniesienie jest przedłożenie przez studenta następujących dokumentów w postaci elektronicznej:

Podanie o przeniesienie wraz z umotywowaniem – pdf.

CV z odręcznym podpisem oraz fotografią – pdf. 

Suplement – opis zakończonego w danym roku akademickim procesu kształcenia stanowiący zestawienie zaliczonych zajęć i praktyk przewidzianych programem kształcenia w uczelni macierzystej – pdf.

Portfolio – dokumentacja prac studenta wykonana podczas procesu kształcenia w macierzystej jednostce – pdf.

Teczka – kilka wybranych prac projektowych, rysunkowych, malarskich, fotograficznych – pdf.

W przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia należy przedłożyć pełną dokumentację pracy dyplomowej: plansze, opis projektu – pdf.


Składanie powyższych dokumentów droga mailową do Dziekanatu do 12.09.2021r. 

Rozpatrywanie wniosków – od 13.09.2021r. do 22.09.2021r.

Posiedzenie Komisji   – 23.09.2021r.


W tym czasie Komisja ds. przeniesień podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku lub wyznaczy spotkanie z ubiegającymi się.

Decyzję Komisja z uzasadnieniem przekazuje w formie papierowej (listownie z potwierdzeniem odbioru) oraz skan pocztą elektroniczną na mail studenta

W przypadku zakwalifikowania się na Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie należy w ciągu tygodnia dostarczyć oryginały dokumentów.