Przeniesienia

PRZENIESIENIA Z INNEJ UCZELNI ARTYSTYCZNEJ

na rok akademicki 2019/2020

 

Student ubiegający się o przeniesienie ze szkoły wyższej (w tym także zagranicznej) kształcącej w dziedzinie sztuk plastycznych zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z przepisów obowiązujących w danej szkole zgodnie z terminarzem roku akademickiego określonym przez macierzystą jednostkę.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan i powołana w tym celu Komisja ds. przeniesień.
Ważnym elementem oceny są efekty kształcenia uzyskane przez studenta w innej jednostce niż ASP w Warszawie.

Podstawą rozpatrzenia wniosku o przeniesienie jest przedłożenie przez studenta następujących dokumentów:

  • Podanie o przeniesieni wraz z umotywowaniem.
  • CV oraz fotografię (podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
  • Suplement – opis zakończonego w danym roku akademickim procesu kształcenia stanowiący zestawienie zaliczonych zajęć i praktyk przewidzianych programem kształcenia w uczelni macierzystej.
  • Portfolio – dokumentacja prac studenta wykonana podczas procesu kształcenia w macierzystej jednostce.
  • Teczka – kilka wybranych prac projektowych, rysunkowych, malarskich, fotograficznych.
  • W przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia należy przedłożyć pełną dokumentację pracy dyplomowej: plansze, opis projektu.

 

Składanie powyższych dokumentów – do 13 września 2019 r. – do godz. 14.00 (w godz. pracy Dziekanatu WAW)                     

Rozpatrywanie wniosków – od 16 września do 26 września 2019 r.

Posiedzenie Komisji   – 26 września 2019 r. (czwartek)

 

W tym czasie Komisja ds. przeniesień podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku lub wyznaczy spotkanie z ubiegającymi się.

Decyzję Komisja z uzasadnieniem przekazuje w formie papierowej (listownie z potwierdzeniem odbioru) oraz skan pocztą elektroniczną.