Profil Absolwenta

Profil absolwenta     
Absolwent będzie działał w swojej specjalności,
 jako kreator przekształceń stałych,  czasowych i zmiennych, świadomy znaczenia barw
w psychologii człowieka i doceniający ich znaczenie w kształtowaniu najbliższego otoczenia człowieka jakim jest projektowanie wnętrz.
Absolwent studiów podyplomowych to ukształtowany, wrażliwy i świadomy twórca, animator i odbiorca  kultury.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Skrócone efekty kształcenia:
(Szczegółowe efekty kształcenia dostępne do wglądu w Dziekanacie WAW)
Wiedza
Teoria barw i terminologia związana  z barwą.
Psychofizjologia  barwy.
Terminologia związana z obszarem projektowania wnętrz.
Elementy historii wnętrz.
Elementy wiedzy technicznej i prawa.
Współczesne  trendy  stylistyczne i ich odrębne cechy.  
Współczesne materiałoznawstwo.
Znajomość programów  3D do projektowania przestrzeni wirtualnych i prezentacji projektów.
Umiejętności
Umiejętność tworzenia własnych koncepcji artystycznych, twórcze wykorzystywanie swej wyobraźni, intuicji i emocjonalności.
Umiejętność  analizy najbliższego otoczenia człowieka i  oddziaływania na psychikę jednostki i relacje społeczne. 
Umiejętność krytycznego postrzegania i analizowania zjawisk stylistycznych w obszarze projektowania wnętrz.
Umiejętność harmonicznego i dysharmonicznego działania barwą.
Umiejętność definiowanie potrzeb użytkownika  oraz przekładania ich na 
działania plastyczne.
Umiejętność prezentacji koncepcji własnych w 2D i 3D.
Kompetencje społeczne, postawy
Absolwent rozumie potrzebę otwarcia się na nowe zjawiska i rozwiązania techniczne  w obszarze projektowania wnętrz, nowe materiały i technologie uwzględniające kreatywne zastosowanie barw.
Absolwent jest przygotowany jako świadomy odbiorca do  głębszego zainteresowania obszarem sztuki, czynnego udziału w życiu kulturalnym swojego środowiska i miejscowości.
Absolwent jest otwarty na pracę w zespole i współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin. 
Absolwent jest wrażliwy  na zjawiska negatywne w krajobrazie kulturowym, odczuwa potrzebę zmian, szanuje narodowe dziedzictwo.