Misja


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie jest spadkobiercą tradycji sięgającej roku 1905, kiedy to w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych powołano Katedrę Sztuki Stosowanej. Od tego czasu, z przerwą na lata drugiej wojny światowej, kontynuujemy działalność dydaktyczną, artystyczną i naukową. Funkcjonowaliśmy pod kilkoma zmieniającymi się nazwami (co było spowodowane licznymi fuzjami i podziałami), jednak „architektura wnętrz” pojawiła się już na początku lat dwudziestych.

Architektura wnętrz jest dyscypliną integrującą elementy sztuki, humanistyki, nauki i techniki. Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zawsze brał ten fakt pod uwagę podczas tworzenia programów oraz przy opracowywaniu organizacji studiów. Zawsze dbał o wysoki poziom i kształcił dobrze przygotowanych zawodowo, wszechstronnych projektantów. Do niedawna prowadził wyłącznie jednolite studia magisterskie. Obecnie będąc elementem tzw. Europejskich Ram Kwalifikacji działa w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na dwóch poziomach zgodnych ze standardami europejskimi: na tak zwanym poziomie 6 prowadzone są studia wyższe pierwszego stopnia czyli licencjackie oraz na poziomie 7 prowadzone są studia drugiego stopnia – magisterskie. Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi natomiast studia niestacjonarne stworzone przede wszystkim dla osób pracujących są płatne. Mimo, że Wydział nie prowadzi jeszcze w formie zinstytucjonalizowanej studiów doktoranckich, to pod kierunkiem naszych wykładowców możemy przeprowadzać przewody doktorskie.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata sztuki. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata sztuki.

Studia licencjackie przygotowują do zawodu architekta wnętrz na poziomie podstawowym. Umożliwiają dalsze studia i doskonalenie zawodowe. Dają niezbędną, elementarną bazę wykształcenia fachowego uwzględniając równocześnie twórcze i etyczne aspekty pracy projektanta.

Absolwent studiów licencjackich posiada kwalifikacje artystyczne i techniczne niezbędne do samodzielnej pracy. Cechuje go też właściwy poziom opanowania warsztatu specjalistycznego. Może pracować samodzielnie lub podejmować pracę w zespole. Powinien posiąść umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra sztuki.
Studia magisterskie kształtują twórczą i etyczną podstawę i przygotowują do zawodu architekta wnętrz. Umożliwiają dalsze studia (doktoranckie) i doskonalenie zawodowe.

Absolwent magisterskich studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu architektury wnętrz. Potrafi rozwiązywać różnorodne, złożone zadania projektowe. Dzięki temu, że posiada wysokie kwalifikacje artystyczne, zawodowe i techniczne jest przygotowany do pracy projektowej w pełnym zakresie dyscypliny architektura wnętrz. Dotyczy to zarówno samodzielnej praktyki zawodowej jak i pracy w zespołach projektowych i interdyscyplinarnych. Absolwent może także podejmować prace artystyczno – badawcze, popularyzatorskie i organizacyjne, upowszechniające wartości kulturowe. Jest wszechstronnie przygotowany do pracy twórczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarze całej Unii Europejskiej. Na podstawie dyplomu WAW ASP może ubiegać się o czynne uczestnictwo organizacjach zawodowych i związkach twórczych zrzeszających architektów wnętrz.
Kwalifikacje absolwenta kierunku “Architektura Wnętrz” są uzależnione od specjalności, która była przedmiotem studiów. W przypadku studiów licencjackich jest to projektowanie wnętrz i projektowanie wystaw, w przypadku studiów magisterskich jest to projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw oraz projektowanie mebli.
Głównym przedmiotem zainteresowania Wydziału jest szeroko rozumiane projektowanie przestrzeni. Właściwe rezultaty staramy się osiągać przez znalezienie równowagi między założeniami projektowymi, użytymi środkami plastycznymi oraz rozwiązaniami funkcjonalnymi i technicznymi.
Program Wydziału Architektury Wnętrz skupia się na przekazaniu skomplikowanej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz wykształceniu i doświadczeniu umiejętności warsztatowych niezbędnych przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz. Studenci zaznajamiają się z wielowątkowością zagadnień składających się na warsztat projektanta zajmującego się wnętrzami, meblem i wystawiennictwem. Staramy się żeby zadania projektowe były zindywidualizowane i umożliwiały twórczy rozwój każdego studenta. Jednocześnie zwracamy uwagę na znaczenie pracy w zespole. Dbamy o to żeby przy świadomości dokonań historycznych pokazywać współczesne tendencje projektowe, możliwości techniczne i materiałowe.

Projekty wykonywane są przy użyciu różnorodnych narzędzi – od technik tradycyjnych po narzędzia komputerowe i multimedialne. Ważnym elementem kształcenia jest uświadomienie klasycznych związków między architekturą a innymi dyscyplinami sztuki.
Ważną cechą wyróżniającą nasz Wydział jest przebiegający równolegle do studiów projektowych wątek studiów ogólnoplastycznych. Trwa on od pierwszego semestru aż do dyplomu magisterskiego.