II Pra­cow­nia Wy­sta­wien­nic­twa (IIst)

2519

Prof. ASP dr hab. Anna Sławkowska-Rode

Urodzona 4 maja 1953 r. w Warszawie. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1972–1977 na Wydziale Architektury Wnętrz, dyplom z wyróżnieniem. Od 1977 r. praca pedagogiczna na macierzystym Wydziale. Od 1992 r. prowadzi samodzielnie kolejne pracownie projektowe: Pracownię Grafiki w Układach Przestrzennych, Pracownię Podstaw Projektowania, Pracownię Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej. Aktualnie prowadzi Pracownię Wystawiennictwa (studia stacjonarne), Pracownię Podstaw Projektowania oraz Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn (studia niestacjonarne). W kadencji 2005–2008 r. była Kierownikiem Katedry Podstaw Projektowania na Wydziale AW. W kadencji 2008–2012 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Programowej Wydziału Architektury Wnętrz, członka senackiej Komisji Programowej oraz przedstawiciela samodzielnych pracowników Wydziału AW do Senatu ASP. Dziedziny twórczości: projektowanie i malarstwo. Główne realizacje projektowe to szereg stoisk na międzynarodowych targach, m.in. w Birmingham, Frankfurcie, Kairze, Kopenhadze czy Zurychu oraz opracowań graficznych dla polskich pawilonów w Londynie, Bratysławie, Budapeszcie, Moskwie, Bazylei czy Kolonii. Równocześnie jest aktywna jako projektant wnętrz, głównie mieszkalnych, których ma wiele na swoim koncie. Nieprzerwanie od czasu studiów i równolegle do wątków projektowych uprawia malarstwo, które dziś stało się główną domeną. Istotnym sposobem w malarskim zapisie poszukiwań stał się rytm – jako nieodłączny czynnik życia, zmian i ruchu w różnych skalach: mikro i makro przestrzeni. Jest autorką kilkunastu indywidualnych wystaw malarstwa, m.in. Galeria Zapiecek, Warszawa, 1994, 1996, 2009; Eastwick Art Gallery, Chicago 1995, 1997; Instytut Kultury Polskiej, Londyn 1998; Akademia Sztuk Pięknych, Łódź 2005; Hotel Intercontinental 2011/12. Uczestniczy również w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, m.in. L.A. Art. Exchange ”Poland New Art.” Los Angeles, 1998; The Polish Museum of America, Chicago, 1992; Pałac Sztuki Kraków, 1993, Centro Dantesco, Ravenna, 1997; Atrium Gallery, Londyn 2000, Galeria Traffic, Warszawa 2005, ASP, Galeria Spokojna 15, Warszawa 2009. Prace głównie w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą (Kanada, USA, Niemcy, Wielka Brytania).

 

2520

Adi. dr hab. Monika Rzepiejewska

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie (1996), Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2001), Podyplomowego Studium Pedagogicznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2012). Od 2001 r. pracuje na macierzystym Wydziale. W 2008 r. obroniła pracę doktorską „Wokół cerkwi w Smolniku” przygotowaną pod opieką prof. Anny Sławkowskiej-Rode. W 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Projektuje wystawy i opracowania graficzne. Ważniejsze realizacje to cykl wystaw czasowych „OPUSZCZONE-RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski” (projekty plastyczne wg autorskiego scenariusza ramowego, 2013-2017), plenerowa wystawa czasowa „Wokół świątyni w Smolniku” (scenariusz oraz projekt plastyczny, 2016), wystawa stała w Muzeum Parafialnym w Kraśniku (projekt plastyczny, 2015), wystawa czasowa DOWODY ZBRODNI Przedmioty z Łączki w Pawilonie X więzienia na Rakowieckiej” (projekt plastyczny przygotowany wspólnie z dr hab. Barbarą Kowalewską, 2018).

 

 

3809adi. dr inż. arch. Konrad Styka
e-ma­il: konrad.styka(at)asp.waw.pl

Konrad Styka (1970) prowadzi Opracowania Techniczne – przedmiot towarzyszący Pracowni Wystawiennictwa II, wspomagający studentów w przygotowaniu technicznego podania projektów na poziomie pracy licencjackiej i magisterskiej.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projektant domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Wykonuje też projekty obiektów przemysłowych. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W grudniu 2008 roku otrzymał Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2012 r.

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

mgr inż. architekt Dariusz Śmiechowski

Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1984. Autor i współautor wielu rozwiązań projektowych (w tym nagradzanych w konkursach) w kraju i za granicą, często interdyscyplinarnych, obejmujących problematykę od urbanistyki, poprzez koncepcje budynków, do detalu. Do najważniejszych zainteresowań twórczych zalicza projektowanie w nurcie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naicskiem na aspekty ekologiczne i społeczne (poszanowanie zasobów, jakości zdrowotne, partycypacja użytkowników we współtworzeniu przestrzeni, nowe formy powszechnej edukacji architektonicznej), a także publicystykę i krytykę architektoniczną. Od kilkunastu lat wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz (m.in. opracowania techniczne w pracowniach Projektowania Wnętrz oraz Wystawiennictwa). Współpracuje z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Członek międzynarodowej organizacji PLAYCE zajmującej się edukacją architektoniczną dzieci i młodzieży, członek SARP (m.in. zespołu redakcyjnego Polskiej Polityki Architektonicznej w ramach prac Polskiej Rady Architektury), stały współpracownik miesięcznika Architektura-Murator. Członek Rady Programowej AUTOPORTRET – pisma o dobrej przestrzeni. Stały współpracownik Arché.

Program Pracowni


Pracownia kładzie nacisk na wypracowanie u studentów warsztatu projektowego, który umożliwia twórcze kształtowanie przestrzeni (które jest wspólną bazą zarówno dla architektury wnętrz, jak i dla wystawiennictwa) oraz podejmowanie zagadnień ukierunkowanych w zakresie projektowania różnego typu ekspozycji, jak też szeroko rozumianego obszaru komunikacji wizualnej.

Metoda działania dydaktycznego akcentuje: wydobywanie wrażliwości i świadomości plastycznej studenta w oparciu o jego indywidualne predyspozycje, kształcenie analitycznego i syntetycznego myślenia, rozwijanie otwartej wyobraźni twórczej – przy równoległym zachowaniu celowego i zdyscyplinowanego działania plastycznego oraz integrowanie wiedzy i doświadczeń z różnych dyscyplin przy definiowaniu zarówno założeń, jak i rozwiązań projektowych.

Kurs roczny dla I roku studiów II st. obejmuje dwa zadania całosemestralne. Student otrzymuje listę problemów, z których wybiera do opracowania projektowego najbardziej go interesujący lub proponuje do rozwiązania problem indywidualny. Lokalizacja projektu również może być w gestii studenta, choć równolegle pracownia dysponuje szeregiem podkładów architektonicznych oraz targowych. W odniesieniu do projektowanej wystawy student decyduje o charakterze jej oddziaływania (może ona mieć charakter np. publicystyczny, informacyjny, agitacyjny, promocyjny, ostrzegawczy lub protestacyjny itd.).

Dyplomanci (II rok studiów II st.) zgłaszający akces do realizacji swojej pracy magisterskiej w Pracowni podlegają indywidualnemu trybowi współpracy z promotorem nad uzgodnionym problemem. Zakres i forma opracowania projektu powinny odpowiadać kryteriom zgodnym z wymogami dla magisterskiej pracy dyplomowej na Wydziale AW ASP w Warszawie.

Główne aspekty kształcenia w pracowni zarówno na poziomie I, jak i na II stopnia to trzy podstawowe grupy zagadnień:

  1. Tworzenie założeń: merytorycznych (scenariusz wyłaniający ideę), wyrazowych (plastyczne środki interpretacji) oraz materiałowo-technicznych (środki realizacyjne), jako bazy projektowej.
  2. Działania projektowe w przestrzeni wynikające z w/w założeń oraz specyfiki określonej warunkami wyjściowymi – tworzące określone struktury w przestrzeni.
  3. Komunikatywny zapis koncepcji interpretacji wyłonionej idei oraz czytelny przekaz wizualny kompleksowego opracowania projektowego.

Naczelnym dążeniem dydaktycznym przy opracowywaniu zadań jest poszukiwanie właściwego wyważenia pomiędzy obiektywnymi warunkami określającymi cel działań projektowych a autorskimi przesłankami studenta w kreowaniu jego indywidualnej wizji. Formę plastyczną rozumiemy jako wizualną całość powstałą w wyniku znalezienia właściwego i nierozerwalnego powiązania jej składowych: idei oraz środków wybranych do jej interpretacji.

Cel zajęć:

Program kształcenia ma na celu przygotowanie studenta do świadomego przekształcania otoczenia człowieka poprzez projekty i ich realizacje. Zajęcia pogłębiają wiedzę i umiejętności niezbędne architektowi wnętrz. Student zdobywa kwalifikacje merytoryczne, artystyczne i realizacyjne, które pozwalają mu działać w sposób interdyscyplinarny, charakterystyczny szczególnie dla wystawiennictwa. Absolwent studiów licencjackich powinien być przygotowany do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań z zakresu projektowania w przestrzeni oraz do pracy w zespołach. Absolwent studiów magisterskich powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu architekta wnętrz, tzn. samodzielnego rozwiązywania złożonych zadań projektowych oraz do pracy w wysoko zaawansowanych profesjonalnie zespołach i oraz przy dużych projektach interdyscyplinarnych.