Węgiel Film Festival 2021

Opublikowano 9 stycznia 2021

Regulamin Konkursu
na opracowanie projektu oraz wykonanie statuetki
dla Węgiel Film Festival 2021

1. Organizator
Węgiel Film Festival
2. Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu oraz jednego egzemplarza statuetki
dla laureatów Węgiel Film Festival.
3. Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich pełnoletnich osób
posiadających zdolności plastyczne.
Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość projektów.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Forma prezentacji Projektu
Projekt statuetki należy wykonać w skali 1:1. W związku z ograniczeniami
spowodowanymi pandemią koronawirusa prosimy o wysyłanie dokładnych zdjęć (z
przodu, z boków, z tyłu) statuetek na adres mailowy nina.biedunkiewicz@wp.pl.
Projekt powinien zawierać opis – co przedstawia statuetka, czym jest inspirowana,
jakie materiały zostały wykorzystane w jej powstawaniu oraz cena wykonania
jednego egzemplarza statuetki. Parametry statuetki: statuetka powinna być wykonana
z materiału trwałego, w formie wolnostojącej o wysokości nie przekraczającej 30 cm.
Po zgłoszeniu projektu nie ma możliwości jego zmiany bądź wycofania.
5. Zgłaszanie projektu
Projekt wraz z dołączoną do opisu metryczką zawierającą dane osobowe oraz kontakt
należy złożyć w terminie do 17 stycznia 2021r. Do północy. Uczestnik konkursu
deklaruje, że zgłoszony projekt jest jego autorstwa, nie był wcześniej publikowany
ani zgłaszany do innych konkursów.
6. Nagroda:
Dla zwycięzcy Organizator przewiduje nagrodę finansową w wysokości 500 zł za
zwrot materiałów, oraz zlecenie realizacji zamówienia na wykonanie 4 statuetek
Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody w przypadku
niewyłonienia zwycięzcy.
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Nagrodzony projekt konkursowy (model) po rozstrzygnięciu Konkursu staje się
własnością Organizatora.
Uczestniczące w konkursie, a nienagrodzone projekty pozostają do odbioru po
ogłoszeniu wyników. W przypadku nieodebrania projektów po 14 dniach, przechodzą
one na własność Organizatora.
7. Kryteria oceny
Ocenie podlegać będą:
– oryginalność i walory artystyczne projektu
– zgodność projektu z tematyką
– estetyka projektu
– cena za wykonanie jednego egzemplarza statuetki
Wyłonienie zwycięskiego projektu konkursowego: do dnia 10 stycznia 2021 roku
Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www oraz fanpage’u na faceboku
i instagramie.
8. Odpowiedzialność:
Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy
jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich,
postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
9. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Organizator Konkursu nie odsyła autorom prac złożonych w Konkursie.
Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora do celów związanych z
przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłonieniem zwycięzcy. Uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłości, przy
niezmienionych celach przetwarzania. Danymi tymi dysponuje wyłącznie
Organizator, względnie upoważnione przez niego podmioty.
Każdy z uczestników wyraża zgodę na publikację przez Organizatora lub na jego
zlecenie w dowolny sposób, w szczególności swojego imienia i nazwiska, jak
również informacji o zwycięstwie w Konkursie.
Projekty konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie
Konkursu lub dostarczone po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie.
Zamówienie projektów jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu z podaniem
przyczyny.