Krzysztof Franaszek „Wszystkożercy”

Opublikowano 23 maja 2019
W dniu 29 maja 2019 roku w galerii Art Walk na Plac Europejskim w Warszawie otwarta zostanie wystawa “Wszystkożercy”, której autorem jest Krzysztof Franaszek. O godz. 18.00 odbędzie się otwarte oprowadzanie po wystawie.

„Wszystkożercy” to autorska wizja artysty na temat współczesnych mieszkańców wielkich miast – tytułowych Wszystkożerców – oraz ich otoczenia. Instalacja, na którą składają się rzeźby ze stali, mosiądzu, obiekty wykonane w technologii druku 3D i fotografie opowiada o współczesnych postawach i wartościach, wysokim tempie życia, pogoni za sukcesem, wszechobecnym konsumpcjonizmie.
Byt tytułowych Wszystkożerców opiera się na pierwotnych instynktach i walce o przetrwanie. Ich naturalnym środowiskiem jest miejska dżungla, która rządzi się swoimi prawami i własnym rytmem. Dążenie do wysokiej jakości życia i statusu społecznego dawno już przerosło u Wszystkożerców zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Wraz ze wzrostem ich ambicji, to dążenie staje się bezrefleksyjne, a egoizm bierze górę nad empatią wobec innych i środowiska.

Franaszek podejmuje temat konsekwencji współczesnej kultury konsumpcjonizmu, w której rosnący indywidualizm i niezdrowa pogoń za lepszym zaburzają funkcjonowanie we wspólnocie, a w połączeniu z ogólną atomizacją społeczeństwa stanowią zagrożenie dla i tak silnie już eksploatowanego środowiska. Mocny język wizualny Franaszka, zabarwiony ironią i humorem, sprawia, że zarysowany we „Wszystkożercach” obraz rzeczywistości, skłania nie tylko do refleksji, lecz także do podjęcia świadomego działania.

Arysta: Krzysztof Franaszek
Kuratorka: Olga Guzik-Podlewska
Organizatorzy: fundacja Sztuka w Mieście, Ghelamco Poland

ENG:
On May 29th, the exhibition “Omnivores” created by Krzysztof Franaszek will open at the Art Walk Gallery on Plac Europejski in Warsaw. An open guided tour performed by the artist himself will take place at 6 p.m.

“Omnivores” is the artist’s vision of present-day inhabitants of big cities – the eponymous Omnivores – and their surroundings. The installation, which comprises steel and brass sculptures, objects made in 3D printing technology, and photographs, presents contemporary attitudes and values, fast pace of life, pursuit of success, omnipresent consumerism.
The existence of the eponymous Omnivores is based on primary instincts and struggle for survival. Their natural habitat is the urban jungle, which is governed by its own laws and follows its own rhythm. The pursuit of high quality of life and social status has long outstripped their satisfaction of basic living needs. As their ambitions grow, this pursuit becomes thoughtless and selfishness prevails over empathy towards others and the environment.

Franaszek brings up the issue of the consequences of the contemporary culture of consumerism, where the growing individualism and an unhealthy chase for something better disrupt the functioning of the community and, combined with the general atomisation of society, are a threat to the already heavily exploited environment. Thanks to Franaszek’s strong visual language, coloured with irony and humour, the picture of reality outlined in the “Omnivores” is not only thought-provoking but also spurs you into taking conscious action.

Artist: Krzysztof Franaszek
Curator: Olga Guzik-Podlewska
Organizer: Sztuka w Mieście Foundation, Ghelamco Poland  .