Wybory

Opublikowano 18 lutego 2016

 

Warszawa, 17.02.2016 r

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej o terminarzu wyborów na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie na kadencję 2016 – 2020

Zebrania wyborcze w poszczególnych grupach społeczności akademickiej odbędą się:

Głosowanie na elektorów uczelnianego kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równorzędny – poniedziałek 29.02.2016 o godzinie 13:00 sala nr 4

Głosowanie na elektora uczelnianego kolegium elektorów oraz na członków Rady Wydziału spośród pozostałych nauczycieli akademickich – poniedziałek 29.02.2016 o godzinie 13:30 sala nr 4

Głosowanie na członków Rady Wydziału spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – poniedziałek 29.02.2016 o godzinie 12:30 sala nr 4

Głosowanie na elektora uczelnianego kolegium elektorów oraz na członków Rady Wydziału spośród studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych) – poniedziałek 29.02.2016 o godzinie 16:00 sala nr 4

Zgodnie z Art. 5 Regulaminu Wyborczego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:

  1. Czynne prawo wyborcze do organów ASP w Warszawie przysługuje:

1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w ASP w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy (tj. zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy i wskazującym jako podstawowe miejsce zatrudnienia ASP w Warszawie akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia);

2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi;

3) studentom oraz doktorantom.

PROSIMY O PRZYBYCIE W W/W TERMINACH

Wydziałowa Komisja Wyborcza