Sz­ko­le­nie „Far­by w ar­chi­tek­tu­rze”

Opublikowano 28 października 2015

Za­pra­sza­my na ko­lej­ną edy­cję szko­le­nia „Far­by w ar­chi­tek­tu­rze”.

Cykl jest efek­tem współ­pra­cy war­szaw­skiej ASP i fir­my Tik­ku­ri­la.

Ter­min: 26.11.2015 r, godz. 13.15.

Miej­sce szko­le­nia: Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz, ul. My­śli­wiec­ka 8 (wej­ście od ul. Ho­ene­-Wroń­skie­go) sa­la nr 4 (par­ter).

Zgło­sze­nia na­le­ży prze­sy­łać na ad­res ma­ilo­wy: kon­rad.sty­ka­@asp.waw.pl do dnia 15.11.2015 r.